Algastme kursus

Meiega õpid sa kiirelt ja efektiivselt ning sinust saab turvaline autojuht. 

Mõned põhjused, miks peaksid valima autokooliks just Learn2Drive:

 • Meie õppetöö on keskendunud iga õpilase individuaalsetele vajadustele.
 • Kõik teooria materjalid ja testid on e-õppekeskkonnas
 • Sõidutunnid algavad / lõppevad sealt, kus ja millal sulle sobib
 • Meil on kõige kaasaegsemad õppemeetodid Eestis.
 • Loome toetava ja positiivse õhkkonna, mis võimaldab õppijatel saada enesekindlaks ja turvaliseks juhiks.
 • Kasutame palju juhendamist ja toetume GDE maatriksile
 • Automaatkäigukastiga sõidukiga (Peugeot 508 SW) õppimine aitab säästa autokoolis kuluvat aega ja raha.
 • Riigi sõidueksami saab teha täpselt sama autoga, millega sõitma õpitakse.
 • Õpetame inglise, soome ja eesti keeles


Algastme kursuses sisaldub:

 • Teooriaõpe veebis 
  • videoloengud
  • online testid
  • liiklusmärgd
  • online rühma loengud
  • teooriaeksam
 • 30 kohustusliku sõidutundi
  • 26 sõidutundi
  • algastme libedasõidu koolitus
  • pimedasõidukoolitus
  • autokooli sõidueksam
 • Esmaabikoolitus

Pärast selle kursuse läbimist on teil õigus taotleda Maanteeametist B-kategooria juhiluba

Hindadega tutvu lähemalt siin
Meie õpetajad


Koolieksamite vastuvõtmise eeskiri

Enne koolieksameid peab olema läbitud esmaabikoolitus.


1. Teooriaeksam

1.1 Teooriaeksamit saab teha selleks eelnevalt registreerides. Eksami tegemise soovist anna teada e-kirja teel eksam@Learn2Drive.eu

1.2. Teooriaeksamile saab, kui teooriakursus on läbitud ja arvestused iga teoorialoengu teema kohta on tehtud.

1.3. Learn2Drive teooriakursusest osavõtjale on esimene teooriaeksam tasuta, kuna see kuulub teooriakursuse hinna sisse. Iga järgmine korduseksam maksab 20 (kakskümmend) eurot. Korduseksami tasu peab olema makstud enne eksamit.

1.4. Teooriaeksamil tuleb vastata 30-60 küsimusele. Eksam on sooritataud, kui õigete vastsutse osakaal on vähenmalt 90%.


2. Sõidueksam

2.1 Algastme koolituse sõiduõpe lõpeb sõidutunniga teemal "Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil", kus  õpilase ja õpetaja koostöös analüüsitakse õpilase oskust planeerida oma sõitu ja sõita planeeritud marsruudil ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt ja keskkonda säästvalt. Hindamisel lähtutakse Learn2Drive linnasõidu hindamiskriteeriumitest. Kolm päeva enne sõidueksamit määrab õpetaja sihtpunktid, kuhu õpilasel tuleb sõita ja õpilane planeerib kuidas ta sinna jõuab.

2.2. Sõidueksamiks kulub 2 sõidutundi.

2.3. Sõidueksamil lubatud vigade arv on kuus. Piisab aga ühest konfliktsituatsioonist, et eksam loetakse mittesooritatuks (vt. Learn2Drive “Linnasõidueksami hindamise alused“).

2.4. Sõidueksam maksab sama palju kui kaks sõidutundi.AUTOKOOL OÜ B-KATEGOORIA MOOTORSÕIDUKI JUHI 

ESMAÕPPE ALGASTME KOOLITUSE ÕPPEKAVA

Käesolev õppekava on koostatud tuginedes majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“, täiskasvanute koolituse seadusele ja haridus- ja teadusministri määrusele „Täienduskoolituse standard“.


Õppekava nimetus

B-kategooria mootorsõidukijuhi algastme koolituse õppekava 

Koolitaja

Autokool OÜ

Koolitaja registrinumber

14967705

Tegevusloa number


Õppevorm

Kombineeritud õpe - elektrooniline ja auditoorne õppevorm ning praktikumid.

Õppekavarühm

Transporditeenused

Õpingute alustamise tingimused

Koolituskursusele võetakse õppima isik, kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane ja omab B-kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Õpiväljundid ja õppesisu

Õppekava läbinu vastab B-kategooria mootosõidukijuhi kvalifikatsiooni nõuetele. Kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud õpiväljundid ja õppesisu on toodud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ Lisas 5 ja Lisas 6

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

Koolituse (miinimum) kogumaht on 58 tundi. Teooriaõppe miinimum maht on 28 tundi, sealhulgas 6 auditoorset tundi Zoomis (psühholoogilise nõustamise kallakuga aktiivõpe) ja 22 tundi elektroonilise õppena. Sõiduõppe miinimum maht on 30 tundi. 


Õppe tegelik maht võib olla suurem sõltuvalt sellest, kui kiiresti õnnestub saavutada õppekavas toodud õpiväljundid. Koolituskursuse pikkus on vähemalt neli nädalat. Lisaks sellele peab õpilane esmaõppe algastme koolituskursuse käigus läbima 16 tunnise esmaabikoolituse.


Õppematerjalide loend

Kõik õppematerjalid on kättesaadavad E-õppe keskkonnas Teooria.ee.

Õppekeskkonna kirjeldus

Elektrooniliseks õppeks kasutatav keskkond Teooria.ee vastab majandus- ja kommunukatsiooniministri määruses „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele“ toodud nõuetele. Auditoorne õpe toimub Zoomis. 

Libedaraja riskivältimise koolitus viiakse läbi libedarajal, mis vastab majandus- ja kommunukatsiooniministri määruses „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele“ toodud nõuetele.


Lõpetamise tingimused

Õppekavas toodud teooria- ja sõiduõppe teemad on läbitud ning on osalenud psühholoogilise nõustamise kallakuga aktiivõpe tundides Zoomis. Läbitud on esmaabikoolitus. Teooriaõppe lõpus on sooritatud teooriaeksam ja sõiduõppe lõpus sõidueksam. Eksamite läbiviimisel tuginetakse majandus- ja kommunikatsiooni ministri määruses „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ toodud korrast ja hindamiskriteeriumitest.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus

Nõuded koolitajale

Omab Transpordiameti poolt väljastatud mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistust.