Lõppastme kursus

Lõppastme kursus koosneb järgnevast:

  • EcoDriving / hindav sõit  (2 sõidutundi)
  • Iseseisev töö E-õppe keskkonnas (1 akadeemiline tund)
  • EcoDriving ja riskivältimise teooria (1 akadeemilist tundi).
  • Libedaraja koolitus libedarajal (2 akadeemilist tundi), mis toimub Laitse Rally Pargis

Registreerida saab siin


B-KATEGOORIA MOOTORSÕIDUKIJUHI

LÕPPASTME KOOLITUSE ÕPPEKAVA

Käesolev õppekava on koostatud tuginedes majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“, täiskasvanute koolituse seadusele ja haridus- ja teadusministri määrusele „Täienduskoolituse standard“.


Õppekava nimetus

B-kategooria mootorsõidukijuhi lõppastme koolituse õppekava 

Koolitaja

Autokool OÜ

Koolitaja registrikood

14967705

Tegevusloa number


Õppevorm

Kombineeritud õpe - elektrooniline ja auditoorne õppevorm ning praktikumid.

Õppekavarühm

Transporditeenused

Õpingute alustamise tingimused

Koolituskursusele võetakse õppima isik, kes omab B-kategooria mootorsõiduki esmast juhiluba.

Õpiväljundid ja õppesisu

Õppekava läbinu vastab B-kategooria mootosõidukijuhi kvalifikatsiooni nõuele. Kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud õpiväljundid ja õppesisu on toodud mootorsõidukijuhi ettevalmistamise riikliku õppekava Lisas 5 


Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

Koolituse (miinimum) kogumaht on 6 tundi. Teooriaõppe miinimum maht on 4 tundi, sealhulgas 1,5 tundi elektroonilises õppes, 0,5 auditoorset tundi Zoomis ja 2 tundi praktikume. Sõiduõppe miinimum maht on 2 tundi. 

Õppematerjalide loend

Kõik õppematerjalid on kättesaadavad E-õppe keskkonnas Teooria.ee.

Õppekeskkonna kirjeldus

Elektrooniliseks õppeks kasutatav keskkond Teooria.ee vastab majandus- ja kommunukatsiooniministri määruses „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele“ toodud nõuetele. Auditoorne õpe toimub Zoomis. 


Libedaraja riskivältimise koolitus viiakse läbi libedarajal, mis vastab majandus- ja kommunukatsiooniministri määruses „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele“ toodud nõuetele.


Lõpetamise tingimused

Õppekavas toodud teooria- ja sõiduõppe teemad on läbitud.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus

Nõuded koolitajale

Omab Transpordiameti poolt väljastatud mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistust.